hmibook

Розроблення людино-машинних інтерфейсів та систем збирання даних з використанням програмних засобів SCADA/HMI

Головна > 10.Життєвий цикл SCADA/HMI

10.1. Загальні процеси життєвого циклу SCADA/HMI

10.1.1. Життєвий цикл SCADA/HMI в системі АСКТП

Загальні поняття життєвого циклу описані в розділі 2. Як зазначалося, засоби SCADA/HMI є складовою системи керування технологічними процесами або диспетчерського керування. У свою чергу, технологічний комплекс включає також і сам об’єкт, а отже життєвий цикл АСКТП, як і SCADA/HMI, які є його частиною, прямо залежить (або є складовою) від життєвого циклу об’єкта керування. Таким чином, під час розроблення SCADA/HMI є принаймні чотири ситуації, які можуть відбуватися:

1) розроблюється новий об’єкт керування (установка, машина, відділення заводу тощо);

2) розроблюється нова система керування для існуючого об’єкта;

3) модернізується існуюча система керування, заміною рівня керування: модернізується рівень контролерів, SCADA/HMI або ставиться нова система DCS; рівень збирання даних та керування (датчики, виконавчі механізми, перетворювачі) залишаються практично без змін або доповнюються чи частково замінюються;

4) модернізується існуюча система керування заміною підрівня SCADA/HMI.

У кожній з цих ситуацій можливі різні варіанти життєвих циклів об’єкта керування та підсистем керування, але у будь-якому випадку вони пов’язані між собою. У більшості випадків життєві цикли системи керування та SCADA/HMI не розділяються. Часто розроблення, впровадження та експлуатація розглядаються в контексті життєвого циклу всього автоматизованого комплексу. З іншого боку, в підрозділах 10.2 та 10.3 розглядаються окремі життєві цикли для HMI та системи тривожної сигналізації відповідно до стандартів ISA-101 та ISA-18.2. Зрештою, кількість життєвих циклів може визначатися кількістю організацій та людей, які задіяні в процесах керування ними, та тим, як вони відносяться до цільових систем. Для кращого розуміння керування життєвими циклами варто ознайомитися зі стандартами та іншими роботами по системній інженерії, для початку, наприклад з посібниками Анатолія Левенчука [1, 2], деякі моделі будуть розглянуті в підрозділі 10.4.

Надалі в посібнику розглядається ситуація, при якій розроблення SCADA/HMI проводиться окремою організацією або особою, яка розглядає цей підрівень керування як окрему систему (проект) зі своїм життєвим циклом. Однак слід розуміти, що про таке розділення можна говорити тільки відносно прикладного програмного забезпечення системи, оскільки інші види забезпечень (технічне, інформаційне, організаційне) стосується усієї системи керування. Тому цей підрозділ зосереджується саме на процесах життєвого циклу ПЗ SCADA/HMI, а інші процеси розглядаються в дисципліні “Проектування АСКТП”, наприклад у посібниках [3, 4]. Зокрема, вибір та реалізація структури комплексу технічних засобів проводиться з урахуванням системи керування як єдиного цілого (враховуються усі засоби), тому вибір структури системи SCADA/HMI у цьому підрозділі не розглядається. Проектування пунктів керування передбачає врахування значної кількості дисциплін та відповідних стандартів, що виходить за рамки цього посібника, хоч деякі процеси розглядаються в підрозділі 10.2.

Таким чином, у цьому підрозділі розглядаються типові процеси на етапах життєвого циклу програмного забезпечення SCADA/HMI. Вважається, що особа або особи, які задіяні в цих процесах, не беруть участі в розробленні ПЗ чи іншого виду забезпечення підрівня керування (контролерів), якщо не вказано інше.

Вибір моделі, процесів та методів керування життєвим циклом ПЗ визначається рядом факторів, які розглядаються в підрозділі 10.4. Є спеціалізовані стандарти, які означують життєві цикли стосовно HMI (ISA-101; див. підрозділ 10.2) та систем тривожної сигналізації (ISA-18.2; див. підрозділ 10.3). У загальному, будемо вважати, що життєвий цикл прикладного ПЗ SCADA/HMI поділяється на стадії:

 1. Розроблення технічних вимог (технічного завдання). На цій стадії формулюють призначення підсистеми SCADA/HMI і означують основні вимоги до неї. Процеси цієї стадії розглядаються в параграфах 10.1.2–10.1.11. Стадія може завершуватися формуванням документа “Технічні вимоги” або розділом чи окремим документом “Технічне завдання” (ТЗ), яке фіксує принципові вимоги та основні проектні рішення.

 2. Проектування. На цій стадії проводяться проектні роботи щодо розроблювальної (модернізованої) SCADA/HMI або її частини. Ця стадія не передбачає створення ПЗ SCADA/HMI, а лише документів щодо проектних рішень. Основні процеси, методи та результати діяльності цієї стадії для SCADA/HMI описано в підрозділі 10.2 та 10.3. Однак, якщо розглядати саме розроблення прикладного програмного забезпечення, виходом цієї стадії для SCADA/HMI можуть бути вимоги до її ПЗ.

 3. Реалізація. Ця стадія передбачає створення програмних проектів для SCADA/HMI та попередні тестування. Деякі етапи та процеси цієї стадії розглянуті в параграфі 10.1.10.

 4. Введення в дію. Ця стадія передбачає пусконалагоджувальні роботи на об’єкті та навчання персоналу (див. параграф 10.2.8).

 5. Експлуатація. На стадії експлуатації проводиться обслуговування SCADA/HMI, що передбачає внесення певних змін у систему за необхідності. Етапи цієї стадії розглядаються в підрозділі 10.2, експлуатаційна документація – в параграфі 10.1.11.

Цей поділ на стадії умовний, оскільки може відрізнятися від стандартів і прийнятих методологій розроблення. Детальніше читайте в підрозділі 10.4.

10.1.2. Розроблення технічних вимог або технічного завдання

Варто черговий раз наголосити, що ця стадія розглядається саме в життєвому циклі прикладного програмного забезпечення SCADA/HMI, а не всієї системи керування. Інакше кажучи, на цій стадії відома технічна структура системи, до неї існують певні вимоги, викладені в технічному завданні до АСКТП або до автоматизованого комплексу. Може не бути означена технічна платформа, і вибір її може стати результатом проектних робіт.

Технічні вимоги можуть бути оформлені у вигляді окремого документа або як частина технічного завдання (ТЗ). Технічне завдання – це формалізований документ, який може виконуватися згідно з вимогами до оформлення. Старий радянський стандарт щодо вимог до його оформлення ГОСТ 34.602-89 скасовано в Україні, але його аналогу поки що немає. Тому розглянемо структуру ТЗ відповідно до ГОСТ 34.602-89. Технічне завдання повинно складатися з таких розділів:

1. Загальні відомості.
  1.1. Повне найменування системи та її умовне позначення.
  1.2. Шифр теми або шифр (номер) договору.
  1.3. Найменування підприємств (об’єднань) розробника та замовника (користувача) системи та їх реквізити.
  1.4. Перелік документів, на основі яких створюється система, ким і коли затвердженні ці документи.
  1.5. Планові терміни початку та закінчення роботи по створенню системи.
  1.6. Відомості про джерела та порядок фінансування робіт.
  1.7. Порядок оформлення та пред’явлення замовнику результатів робіт по створенню системи (її частин), по виготовленню та наладці окремих засобів (технічних, програмних, інформаційних) та програмно-технічних комплексів системи.
2. Призначення та цілі створення (розвитку) системи.
  2.1. Призначення системи.
  2.2. Цілі створення системи.
3. Характеристика об’єкта автоматизації.
4. Вимоги до системи.
  4.1. Вимоги до системи в цілому.
    4.1.1.Вимоги до структури та функціонування системи. 
    4.1.2.Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу системи та режиму його роботи.
    4.1.3.Показники призначення.
    4.1.4.Вимоги до надійності.
    4.1.5.Вимоги безпеки.
    4.1.6.Вимоги до ергономіки та технічної естетики.
    4.1.7.Вимоги до транспортабельності для пересувних АС.
    4.1.8.Вимоги до експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та збереженню компонентів системи.
    4.1.9.Вимоги до захисту інформації від несанкціонованого доступу.
    4.1.10.Вимоги до по збереженню інформації при аваріях.
    4.1.11.Вимоги до захисту від впливу зовнішніх дій.
    4.1.12.Вимоги до патентної чистоти.
    4.1.13.Вимоги по стандартизації та уніфікації.
    4.1.14.Додаткові вимоги.
  4.2. Вимоги до функцій(задач), що виконуються системою.
    4.2.1.Перелік функцій, задач або їх комплексів (в тому числі що забезпечують взаємодію частин системи). функціональних підсистем.
    4.2.2.Часовий регламент реалізації кожної функції, задачі (або комплексу задач).
    4.2.3.Вимоги до якості реалізації кожної функції (задачі або комплексу задач), до форми представлення вихідної інформації, характеристики необхідної точності та часу виконання, вимоги одночасності виконання групи функцій, достовірності видачі результатів.
    4.2.4.Перелік та критерії відмов для кожної функції, по якій задаються вимоги надійності.
  4.3. Вимоги до видів забезпечення.
    4.3.1.Вимоги до математичного забезпечення.
    4.3.2.Вимоги до інформаційного забезпечення.
    4.3.3.Вимоги до лінгвістичного забезпечення.
    4.3.4.Вимоги до програмного забезпечення.
    4.3.5.Вимоги до технічного забезпечення.
    4.3.6.Вимоги до метрологічного забезпечення.
    4.3.7.Вимоги до організаційного забезпечення.
    4.3.8.Вимоги до методичного забезпечення.
    4.3.9.Вимоги до інших видів забезпечення.
5. Склад і зміст робіт по створенню(розвитку) системи.
6. Порядок контролю та приймання системи.
7. Вимоги до складу та змісту робіт по підготовці об’єкта автоматизації до введення системи в дію.
8. Вимоги до документування.
9. Джерела розроблення.
10. Додатки (за необхідності).

У наступних параграфах розглянемо деякі з розділів детальніше. Розгляд усіх інших розділів виходить за рамки даного посібника.

10.1.3. Характеристика об’єкта автоматизації та вимоги до системи в цілому

У характеристиці об’єкта автоматизації варто навести загальний опис об’єкта автоматизації та тих функцій, які будуть або вже реалізовані в підсистемі керування (контролері). Для ПЗ SCADA/HMI тут слід наводити не тільки опис самого об’єкта, й підсистем керування, з якими відбувається спряження. Тут варто навести:

Вимоги до системи в цілому можуть бути частиною системних стандартів та стадії проектування SCADA/HMI (див. підрозділ 10.2). Зокрема, наприклад, у вимогах до структури та функціонування вказуються структура системи SCADA/HMI, кількість АРМ оператора (робочих станцій), їх розміщення та умови роботи (проектування консолі).

Вимоги до чисельності та кваліфікації персоналу системи та режиму його роботи в SCADA/HMI зводиться до вимог до користувачів. У цих вимогах варто вказати:

Більш детально про ці вимоги до користувачів – у підрозділі 8.7.

Наприклад, простим варіантом таких вимог може бути перелік ролей, наведений у табл. 10.1. У складнішому випадку для кожної з ролей детально наводиться опис та вказуються усі перераховані вище вимоги.

У вимогах до надійності вказується необхідність резервування частин SCADA/HMI: серверів, шляхів доступу до джерел даних (наприклад ПЛК), мережних компонентів тощо. Детальніше про способи підвищення надійності SCADA/HMI описано в розділі 9.1.

У вимогах до безпеки необхідно висвітлити все, що стосується функційної та кібербезпеки. Питання SADA/HMI більше стосуються рішення щодо підвищення надійності та вимоги до блокування доступу за умовами, тоді як безпекові функції реалізуються на засобах нижнього рівня керування, наприклад СПАЗ (системи протиаварійного захисту).

Таблиця 10.1.

Приклад вимог до користувачів

Назва ролі Призначення Привілеї
Administrators Адміністратори Доступ до всіх сторінок та елементів введення, крім налаштувань КВПіА та зміни технологічних параметрів
ProdUsers Оператори установки приготування продукту Доступ до перегляду та керування сторінок керування процесом приготування продукту та основної мнемосхеми
HeaUsers Оператори установки підігріву Доступ до перегляду та керування сторінок керування процесом підігріву
Tech Технологи Доступ ProdUsers та HeaUsers, з можливістю змін технологічних параметрів
KVPiA Служба КВПіА, обслуговуючий персонал Доступ до всіх сторінок та елементів введення, доступ до блокування та розблокування тривог
Dispatch Оператори-диспетчери виробництва Тільки для перегляду

Питання кібербезпеки вирішуються на всіх рівнях системи керування (багатошаровий захист) та означуються в політиках кіберзахисту підприємства або його підрозділу. При формуванні вимог щодо кібербезпеки SCADA/HMI варто вказати:

Детальніше про кібербезпеку подано в підрозділі 9.5.

10.1.4. Вимоги до функцій і задач

Вимоги до функцій і задач можна поділити за функціональними підсистеми SCADA/HMI. Для початку варто перерахувати необхідні групи функцій (функціональні підсистеми) для кожної SCADA/HMI, які розглянуті в попередніх розділах. Більшість із них є типовими, а деякі залежать від застосунку. Отже, до необхідних груп функцій SCADA/HMI можуть входити:

Далі, відповідно до ГОСТ 34.602-89 для кожної з груп функцій, необхідно деталізувати:

Нижче розглянемо вимоги до кожної з груп функцій окремо.

10.1.5. Вимоги до збирання та оброблення даних

Вимоги до збирання та оброблення даних є похідними від вимог до інших підсистем, оскільки база даних реального часу є проміжною ланкою між джерелами даних та підсистемами, де вони використовуються (див. рис.2.1). Тут у загальному означуються лише вимоги щодо збирання даних, які залежать від передбачуваної технічної та інформаційної структури. Тому у вимогах вказуються:

Вимоги, означені тут, можуть диктуватися не тільки необхідними функціями а і корпоративними правилами. Наприклад, може бути вимогою використання при обміні SCADA/HMI з засобами введення/виведення мережі Modbus TCP/IP, тоді як засіб підтримує кілька протоколів.

Інші вимоги стосуються збирання/змінювання окремих змінних (тегів) з/на пристроях. До кожного тегу у вимогах варто вказати:

Якщо розміщення даних у джерелі на етапі формування технічних вимог уже відомі, варто додатково навести:

Крім того, в цьому випадку для зручності таблиці можна розбивати за типом змінних: аналогові (числові), дискретні, структурні, текстові і т. п.

Враховуючи велику кількість змінних, варто ці вимоги давати у формі електронної таблиці, яку пізніше легше перетворити на іншу форму, наприклад, для імпорту в SCADA/HMI. У якості ключового поля таблиці можна вказати унікальне ім’я тегу, яке вже до етапу розроблення проекту SCADA/HMI варто продумати. Крім того, назву тегу слід давати таку саму, як на джерелі даних (контролері), якщо необхідно вказати кілька джерел, то можна використати префікси (наприклад “PLC1”). Початковий варіант такої таблиці можна згенерувати з проекту ПЛК, який доповнюється необхідними додатковими полями.

Щоб зменшити таблиці, однотипні структури можна приводити без повторення деталізації. Зрештою, ці таблиці не є частиною ПЗ SCADA/HMI, тому повинні бути достатніми для розуміння вимог. Нижче наведений простий приклад вимог до збирання та оброблення даних у випадку, якщо відоме розміщення даних на джерелі.

Приклад вимог до збирання та оброблення даних

Для обміну між ПЛК та SCADA/HMI необхідно використовувати протокол Modbus TCP/IP, де ПЛК виступає як Modbus Server (вміщує дані), а SCADA/HMI – Modbus Client (запитує дані для читання та записування). Резервування каналу не передбачається.

Передбачені дискретні, аналогові змінні та структурні змінні, що прив’язані (локалізовані) до адрес %MW та %M. Змінні займають різну кількість адрес у пам’яті ПЛК, що треба передбачати в SCADA/HMI:

У табл.10.2 наведено аналогові змінні та вимоги до них:

Таблиця 10.2. Перелік аналогових (числових) змінних, що доступні в ПЛК зі SCADA/HMI

Назва тегу Адреса Тип в ПЛК Опис Межі PLC Межі реальні HMI ALM TRND LOG
T1_LT1 %MW100 INT Рівень T1 0-10000 0-100 % 1c, R 1c 10c -
                 
HEA_TC1_OUT %MW200 REAL Вихід ведучого регулятора 0-100 % 0-100 % 1c - - -
HEA_TC1_SP %MW202 REAL Уставка для ведучого регулятора 20-80°С 20-80°С 1c - 10c -
                 
HEA_TT1_SP %MW220 ARRAY[0..5] OF REAL Завдання для прог­рамного задавача 20-80°С 20-80°С 1c - 10c -

У табл. 10.3 наведено дискретні змінні, та вимоги до них.

Таблиця 10.3. Перелік дискретних (типу так/ні) змінних, що доступні в ПЛК зі SCADA/HMI

Назва тегу Адреса Тип в ПЛК Опис HMI ALM TRND LOG При­мітка
D1_LSH %M0 EBOOL Сигналіза­тор верхнього рівня D1 - 1=спра­цював
               
D1_LVS1_CLS %M4 EBOOL клапан зливу D1 закритий - 1=зак­ритий
T_SB1 %M15 EBOOL запуск процесу приготу­вання 1=ко­манда на запуск
               
D1_LVS1_ALCLS %m19 EBOOL клапан зливу D1 не закрився - 1=три­вога активна
               
D1_LVS2_ALCLS %M21 EBOOL клапан набору D1 не закрився - 1=три­вога активна

10.1.6. Вимоги до відображення та супервізорного керування (людино-машинного інтерфейсу)

Процеси на стадіях та етапах життєвого циклу для підсистеми HMI досить детально розглянуто в підрозділі 10.2. Зокрема, згідно зі стандартом ISA-101, розроблення вимог належить до стадії “Системні стандарти” та етапу “Вимоги” стадії “Проектування”. Тут зупинимося на переліку найбільш типових вимог:

Далі наведено приклад спрощених вимог до підсистеми HMI. Для кращого розуміння матеріалу варто переглянути розділ 5.

Приклад вимог до підсистеми HMI

У SCADA/HMI повинно бути передбачено 4-рівнева ієрархія дисплеїв на постійних вікнах. Перший рівень має надавати доступ до важливих виробничих KPI, другий – надавати можливість керування програмами приготування продукту, третій – надавати детальну інформацію про роботу конкретного технологічного вузла з можливістю зміни режимів керування та дистанційного впливу на виконавчі механізми. Дисплеї четвертого рівня призначені для діагностики, налаштування керування та режимів обслуговування технологічних процесів та устатковання.

Повинні бути розроблені дисплейні мнемосхеми, наведені в табл.10.4. Інші дисплеї розроблюються за необхідності і попередньо узгоджуються на етапі реалізації.

Таблиця 10.4. Перелік обов’язкових дисплеїв

Дисплей Рівень Стиль Корис­тувачі При­мітка
виробнича лінія 1 функціональний огляд усі стартова
відділення 1 2 схематичний огляд усі  
відділення 2 2 схематичний огляд усі  
       
керування установкою 1 3 процес усі  
керування установкою 2 3 процес усі  
       
список повідомлень тривог і подій 2 список тривог усі  
архів (журнал) повідомлень тривог і подій 2 список тривог усі  
настроювання контурів регулювання 4 логічне + графіки КВПіА  
настроювання та діагностування тегів 4 список КВПіА  
тренди процесів 4 графіки усі  
налаштування масштабування та перетворення усіх змінних 4 список КВПіА  
налаштування масштабування та перетворення вибраної змінної спливна список КВПіА  

На кожному дисплеї повинні бути:

Таблиця 10.5. Призначення кольорів

Вимоги до відображення елементів та компонентів дисплеїв:

10.1.7. Вимоги до тривог та подій

Процеси на стадіях та етапах життєвого циклу для підсистеми тривожної сигналізації розглянуто у підрозділі 10.3. Зокрема, згідно зі стандартом ISA-18.2, розроблення загальних вимог належить до стадії “Методологія тривог”, а детальних – до етапу “Специфікації технічних вимог системи тривожної сигналізації”. Однак при формуванні завдання для розробника SCADA/HMI необхідно також визначитися з переліком тривог, який, згідно зі стандартом ISA-18.2, називається “Головною проектною базою даних тривог” (див. параграф 10.3.3.).

Найтиповіші загальні вимоги (див. параграф 10.3.2):

Після раціоналізації та класифікації тривог, які можуть проводитися за участю розробника SCADA/HMI, формується також перелік тривог.

Нижче наведено приклад спрощених вимог до тривог та подій. Для кращого розуміння матеріалу варто переглянути розділ 6 та підрозділ 10.3.

Приклад вимог до підсистеми тривожної сигналізації

Тривоги усіх класів та пріоритетів повинні включати автомат станів, означений стандартом ISA-18.2, а саме:

У системі слід передбачити принаймні ті пріоритети тривог, що вказані в табл. 10.6.

Таблиця 10.6. Перелік обов’язкових пріоритетів

Рівень Назва Призначення Примітка
1 Критична для інформування про критичні відхилення, які необхідно терміново усунути найвищий пріоритет, кілька хвилин на виправлення ситуації
2 Попередження для інформування про відхилення, які можуть згодом призвести до перед-аварійного стану середній пріоритет, десятки хвилин на виправлення ситуації
3 Потреба в обслуговуванні для інформування про несправність устатковання або засобів автоматизації, які потребують втручання обслуговуючого персоналу (КВПіА, механіки, електрики) найнижчий пріоритет, кілька годин на виправлення ситуації

Тривоги з найвищим пріоритетом слід відображати найвище в списку тривог на дисплеях зведення та банерах.

Для усіх тривог визначені класи, які наведені в табл. 10.7. У дужках колонки назви класу вказується символ позначення класу.

Усі тривоги оповіщаються операторові процесу, інші адресати вказані в примітці в табл. 10.7.

Тривоги слід групувати за ознакою устатковання, або групи устатковання (зони процесу), за якими їх можна фільтрувати в дисплеях тривог. У табл. 10.8 наведено обов’язкові групи тривог.

Таблиця 10.7. Перелік обов’язкових класів тривог

Назва класу (символ позначення) Призначення Примітка
технологічні критичні: загальні (A), занадто високе значення (HIHI), занадто низьке (LOLO) пов’язані з критичними відхиленнями від процесу які не належать до HIHI та LOLO, є загальними критичними (A); пріоритет за замовченням 1, якщо не вказано інше
технологічні попередження: загальні (W), високе (HI), низьке (LO), відхилення (DEV) пов’язані з відхиленнями від процесу які не належать до HI, LO та DEV, є загальними попередженнями (W); пріоритет за замовченням 2, якщо не вказано інше
устатковання: загальна несправність (M) пов’язані з несправністю технологічного устатковання оповіщення чергових механіків; пріоритет за замовченням 3, якщо не вказано інше
засобів КВПіА: загальна несправність (KIP); не відкрився або не включився (KNO); не закрився або не відключився (KNC) пов’язані з несправністю датчиків або ВМ оповіщення чергових КВПіА; пріоритет за замовченням 3, якщо не вказано інше
електричні: загальна несправність (ELE); не відкрився або не включився (EON); не закрився або не відключився (EOF) пов’язані з несправністю електрообладнання оповіщення чергових електриків; пріоритет за замовченням 3, якщо не вказано інше
системні ПЛК або SCADA/HMI: загальна помилка (E), помилка каналу ПЛК (E0), помилка в SCADA/HMI (EH) пов’язані з несправністю складової верхнього рівня АСКТП (ПЛК, SCADA/HMI) оповіщення спеціаліста АСКТП; пріоритет за замовченням 3, якщо не вказано інше
СПАЗ (SIS) пов’язані зі спрацюванням системи протиаварійного захисту пріоритет за замовченням 1, якщо не вказано інше

Таблиця 10.8. Перелік обов’язкових груп тривог

Назва Призначення Примітка
відділення 1 усі тривоги відділення 1, які не належать до жодної установки  
відділення 2 усі тривоги відділення 2, які не належать до жодної установки  
   
установка 1 усі тривоги, які належать до роботи установки 1  
установка 2 усі тривоги, які належать до роботи установки 2  
   

Тривоги слід відображати на тривогових банерах, дисплеях зведення тривог, журналах тривог.

Для кожної тривоги у списку активних тривог (дисплей зведення) повинні відображатися такі атрибути та значення:

Для кожної тривоги на дисплеї журналу тривог слід також додатково вказати:

У списках активних тривог (активних, банерах, журналах) фони написів повинні змінюватися за кольором відповідно до пріоритету. У табл. 10.9 показано способи відображення та з оповіщення відповідно до пріоритету для кожного з станів, окрім нормального (в журналах завжди білий фон). Заблоковані тривоги не показуються у списках активних тривог.

Таблиця 10.9. Вимоги до візуальної індикації кольором у списках тривог та звукового оповіщення тривог за пріоритетами

У журналах тривог кольори фону використовувати не рекомендується.

На дисплеях процесу над параметрами або/та устаткованням, яких стосується тривога, повинен з’явитися графічний символ, що відповідає за конкретний пріоритет та за можливості класу тривоги. Символ повинен включати відображення фігури пріоритету:

Кольори та миготіння повинні відповідати кольорам з табл. 10.9. За можливості рекомендується в написах символів вказувати символьні позначення класу тривоги.

Тривоги, які належать до класів, що призначені для обслуговуючого персоналу (КВПіА, механіки), повинні повідомлятися через засоби дистанційного оповіщення (SMS, альтернативно – через сервіси інтернет-повідомлень) із зазначенням усіх атрибутів.

Дисплеї зведення тривог повинні надавати можливості:

Дисплеї журналу тривог повинні надавати можливості забезпечувати фільтрацію за:

Дисплеї тривог мають надавати можливість виведення на друк усіх видимих на них тривог.

Технологічні тривоги повинні зберігатися в журналі не менш ніж три роки. Усі інші тривоги повинні зберігатися не менш ніж один рік. Має бути можливість експортувати усі тривоги в формат “*.CSV”.

Повинна бути надана можливість блокувати будь-яку з тривог. Функція блокування доступна тільки авторизованим для цього користувачам. При блокуванні вказується причина блокування, яка заноситься в один із журналів. Перелік блокованих тривог повинен відображатися на одному з дисплеїв, на якому надається можливість розблокувати тривогу.

Користувачі з правами технологів мають мати можливість змінити уставки тривог: граничні значення, затримку часу на спрацювання.

У табл. 10.10 подано початкові налаштування технологічних тривог для аналогових (числових) змінних. Межі LOLO, LO, HO, HIHI вказують на межі відповідно аварійно низького, низького, високого та аварійно високого значення змінної. Усі зазначені тривоги мають спрацьовувати за замовченням через 2 с після переходу через межу. Значення “Deviation” (відхилення) вказує на максимальну величину відхилення змінної від заданого значення. Затримка на спрацювання тривоги – 5 с.

Усі тривоги повинні зберігатися в журнал і відображатися в списку та зведенні тривог.

Таблиця 10.10. Налаштування аналогових (числових) тривог за змінними

Назва тегу Опис межа LOLO межа LO межа HI межа HIHI Devia­tion Пріо­ритети Кла­си
HEA_TT1 Т продукту на виході підігрівача попередження - 20 °С 75 °С - 1°С 2 LO/ HI/ DEV
HEA_TT1 Т продукту на виході підігрівача аварія 10 °С - - 80 °С - 1 LOLO, HIHI
HEA_TT2 Т гарячої води на виході підігрівача попередження - 0-100 °С 0-100 °С 0-100 °С - 2/2/1 LO/ HI/ HI
HEA_TT2 Т гарячої води на виході підігрівача аварія 10 °С - - 65 °С - 1 LOLO/HIHI

У табл. 10.6 вказано перелік тривог за дискретними змінними.

Таблиця 10.11.Фрагмент переліку дискретних (типу так/ні) тривог

Опис Умова спрацювання Пріоритет Класи Примітка
3-ходовий клапан не перейшов у позицію T1 T_LVS3 AND NOT T_LVS3_T1OPN 3 KNO таймаут 5 с
3-ходовий клапан не перейшов у позицію T2 NOT T_LVS3 AND NOT T_LVS3_T2OPN 3 KNС таймаут 5 с
клапан зливу D1 не закрився D1_LVS1_ALCLS 1 KNС  
клапан зливу D1 не відкрився D1_LVS1_ALOPN 1 KNO  

10.1.8. Вимоги до ведення журналу подій

Слід передбачити ведення журналу подій, куди мають заноситися:

Таблиця 10.12. Перелік подій та відповідних повідомлень у журналі

Повідомлення Умова спрацювання Категорія Примітка
запуск процесу приготування T_SB1 повідомлення  
набір у танк Т1 T1_LVS2 повідомлення  
набір у танк Т2 T2_LVS2 повідомлення  
злив з танку Т1 T1_LVS1 повідомлення  
злив з танку Т2 T2_LVS1 повідомлення  

10.1.9. Вимоги до архівування та виведення трендів

Роботи по розробленню підсистеми трендів, так само як і інших підсистем, як правило, проводяться в контексті розроблення всього проекту SCADA/HMI і явно не виділяються. Тим не менше, тут виділимо ті діяльності, які націлені саме на розроблення підсистеми трендів.

У технічних вимогах до SCADA/HMI повинні бути вказані:

Вимоги до відображення трендів можуть бути частиною вимог до HMI.

Приклад вимог до підсистеми трендів

Усі тренди повинні зберігатися протягом 60 днів. На початку кожного місяця тренди повинні експортуватися в окремо виділене для цього місце на жорсткому диску. Перелік аналогових змінних для записування в тренд наведений у табл. 10.13. За неможливості в системі налаштувати умови записування за зміни, значення повинні зберігатися з указаною періодичністю опитування.

Таблиця 10.13. Перелік аналогових (числових) змінних для архівування

Назва тегу Опис Періодичність опитування Умови записування Примітка
T1_LT1 рівень T1 10 с зміна на 1% для звітів та аналізу
   
HEA_TT1_SP завдання для програмного задатчика 10 с зміна на 1% для звітів, аналізу, налагодження регулятора

Перелік дискретних змінних для записування в тренд наведений у табл. 10.14. Запис дискретних змінних у тренд повинен відбуватися за зміни значення або стану (якості), або з дискретністю, визначеною в періодичності опитування.

Таблиця 10.14. Перелік дискретних (типу так/ні) змінних для архівування

Назва тегу Опис Періодичність опитування
D1_LSH сигналізатор верхнього рівня D1 1 с
Dozator2.START запуск дозування дозатора 2 1 с

Система повинна передбачати відмітку недостовірності даних у трендах.

Розміщення трендів на дисплеях технологічного процесу означуються на стадії проектування. За замовченням тренди відображаються в режимі реального часу. Тренд реального часу повинен бути частиною дисплеїв з налаштуваннями контурів регулювання та керування, на якому відображаються плинні та задані змінні процесу, вихід на ВМ та режим регулятора.

Повинна бути принаймні одна дисплейна сторінка “Тренди процесів”, на якій можна виводити не менш ніж 8 тегів трендів, які користувач може вибрати самостійно із зазначенням кольору відображення. Має бути передбачена можливість збереження групи кривих у файли. Групи, сформовані за замовченням, узгоджуються на стадії введення в дію. Для трендів процесів повинні надаватися функції:

10.1.10. Вимоги до інших груп функцій

Вимоги до інших груп функцій повинні бути відомими ще на стадії ТЗ для всієї системи керування, оскільки нерідко потребують вибір інструментального ПЗ для SCADA/HMI або додаткових закупних модулів. У цьому параграфі коротко перерахуємо деякі з можливих вимог цих груп функцій, якщо вони передбачені в SCADA/HMI.

Вимоги до керування рецептами. У вимогах треба вказати, чи потребується в рецептах зміна процедури, яка, можливо, затребує додаткового модуля керування рецептами відповідно до стандартів ISA-88/IEC-61512. Якщо ж керування рецептами передбачає використання класичного функціоналу, у вимогах можуть бути вказані (див. підрозділ 8.4):

Вимоги до формування виробничих звітів. Як зазначено у підрозділі 8.5, підсистема звітів в SCADA/HMI, як правило, має обмежені можливості. Для створення потужних звітів, можливо, знадобиться окремий модуль або/та ПЗ. У цьому випадку вимоги до звітів можуть формуватися у вигляді окремого розділу. Тут розглянемо тільки можливі вимоги до простих звітів:

Вимоги до календарного планування (керування за розкладом). Загальна функціональність календарного планування розглянута в підрозділі 8.6. У переліку вимог можуть бути вказані:

Вимоги до мультимовної підтримки. Функції мультимовної підтримки розглянуті у підрозділі 8.8. Вони можуть бути частиною вимог до лінгвістичного забезпечення. У вимогах можуть бути наведені:

Вимоги до виконання спеціальних завдань (розрахунків, алгоритмів, тощо). Якщо в SCADA/HMI передбачаються якісь розрахунки, вони повинні бути описані в окремих вимогах. Зокрема, тут можуть бути наведені:

Вимоги до обміну зі сторонніми базами даних для записування/читання. Необхідність доступу до сторонніх БД можуть бути спричинені різними потребами. Залежно від цього вимоги можуть відрізнятися. Крім того, БД може бути як в області проектної діяльності розробника SCADA/HMI, так і поза нею. До цих вимог може бути включено:

Можливі технології доступу до баз даних зі SCADA/HMI розглянуті в розділі 8.3.

Вимоги до обміну з іншими системами SCADA/HMI та інтегрування з верхнім рівнем. Призначення обміну з іншими системами SCADA/HMI та верхнім рівнем описані в розділі 9.1. Рішення щодо технічної та інформаційної структури системи приймаються на проектних етапах розроблення інтегрованої системи керування (ескізний або технічний проект) [4]. На етапі формування завдання для SCADA/HMI, який, по суті, може стартувати вже на стадії робочої документації або введення в дію системи керування, рішення щодо структури вже має бути прийняте. Тому вимоги можуть зводитися до зазначення способу інтеграції та відомості змінних, які беруть участь в обміні.

10.1.11. Реалізація ПЗ SCADA/HMI

Розроблення програмного проекту для SCADA/HMI може йти за різними сценаріями. Це насамперед залежить від таких факторів:

Один із можливих сценаріїв розроблення, за умови наявності у вимогах переліку тегів введення/виведення, тривог та трендів, ґрунтується на механізмі експорту-імпорту. Спочатку переліки тегів переводяться у формат електронної таблиці, доповнюються, адаптуються під імпорт у середовище розроблення SCADA/HMI. Робиться експорт тегів у формат, підтримуваний ним, наприклад CSV або XML. Проводиться імпорт тегів у середовище розроблення.

Далі розробляються типові дисплеї, які дають можливість проводити налагодження SCADA/HMI і системи керування ще без розроблення експлуатаційних мнемосхем. Це дає можливість перевіряти усі підсистеми ще без достатньо трудоємних процесів розроблення HMI. Варто розробити налагоджувальні дисплеї, які слугують виключно розробнику і, можливо, налагоджувальному персоналу. Ці дисплеї доповнюються в міру необхідності і можуть мати будь-який вигляд, зручний для налагодження.

Якщо на цьому кроці немає бібліотеки необхідних інструментів, варто її розробити ще до розроблення основних мнемосхем, але після створення налагоджувальних дисплеїв. Далі можна розробляти дисплеї налагодження, тривог, трендів, які будуть використовуватися експлуатаційним персоналом. Розроблювати дисплеї 1-го та 2-го рівнів можна в останню чергу, коли весь інший необхідний функціонал уже реалізовано.

Наведений порядок розроблення є прикладом, а не правилом. Тим не менше, власний досвід показав ефективність такого підходу у більшості власних проектів. Слід також передбачати можливість паралельного розроблення проекту для SCADA/HMI та для ПЛК. У такому випадку роботи необхідно узгоджувати і проводити їх, наприклад, за методикою Канбан (див. підрозділ. 10.4). Тим не менше, наведена послідовність і в цьому випадку має сенс, оскільки дає можливість використовувати основні функції SCADA/HMI для тестування функціональності ПЛК і навпаки.

10.1.12. Експлуатаційна документація

Вимоги до документування є частиною технічного завдання, де вказується перелік та зміст експлуатаційної документації. Документація розробленого SCADA-проекту може містити:

Відомість засобів повинна включати інформацію, необхідну для складання кошторисів на придбання та встановлення засобів. Під час експлуатації ця інформація може знадобитися при необхідності заміни складових.

Настанова з технічного обслуговування потрібна обслуговуючому персоналу, що відповідає за систему керування (наприклад, служба КВПіА, АСКТП). Сюди може входити:

Настанова програмісту повинна включати опис проекту для спеціаліста, що буде в подальшому супроводжувати розроблений проект. Вона може складатися з окремих розділів, що відповідають структурі вибраного програмного пакета. Інструментальні засоби можуть мати можливість генерувати такого виду документацію. Інший спосіб – розроблювати структуру проекту відповідно до реалізованих функціональних груп, наприклад аналогічно структурі цього посібника. Зміст розділів, присвячених HMI та підсистемі тривожної сигналізації, описаний відповідно в стандартах ISA-101 (див. підрозділ 10.2) та ISA-18.2 (див. підрозділ 10.3).

Настанова програмісту може містити опис кожного розділу та значення всіх його числових, логічних, текстових параметрів, що задавались у процесі розроблення. При цьому рекомендується враховувати таке:

За основу цього документа може слугувати перероблене технічне завдання.

Наприклад, в описі віддалених пристроїв та елементів комунікацій можна навести перелік усіх пристроїв та елементів комунікацій з їх конфігураційними параметрами. А в описі змінних повний перелік усіх змінних (тегів), включаючи назву, адресу, час опитування, межі зміни, можливість введення значень оператором та інші параметри, що конфігурувались. При необхідності можна розділити переліки за типами – числові (“аналогові”), логічні (“дискретні”), текстові і т.п.

У розділі “Людино-машинний інтерфейс” можна навести переліки дисплейних мнемосхем, діалогових вікон, спеціальних дисплеїв. Для кожного дисплея навести знімок екрана, де вказати список змінних, використовуваних на ньому. Описати призначення реалізованих елементів індикації та органів керування та взаємозв’язок між ними й змінними. У якості підрозділу варто навести перелік та опис усіх бібліотечних елементів та компонентів (вбудованих або власних), які були використані в проекті. Тут слід навести усю інформацію, що відповідає системним стандартам, означеним в ISA-101 (див. параграф 10.2.3). Зокрема, описати використання кольорів, повідомлень, звукових оповіщень і т. п. Рекомендується привести декілька зображень мнемосхеми, що відповідають різним станам об’єкта керування.

Прикладом щодо оформлення розділу підсистеми подій та тривожної сигналізації може бути Методологія зі стандарту ISA-18.2 (див. підрозділ 10.3). В описі можна подати загальну архітектуру створеної підсистеми тривожної сигналізації. Тут вказуються використані автомати станів, пріоритети, типи, класи тривог, принципи їх групування тощо, як це давалось у технічному завданні. Навести перелік усіх тривог (тегів тривог), умови їх виникнення і зникнення. Варто вказати сенс виникнення кожної тривоги, її важливість і критичність реагування оператора на неї. Тут слід описати способи відображення тривог, можливі фільтри, навести зображення відповідних дисплеїв на АРМ, повідомлень і т. п. Слід розкрити питання, пов’язані з архівацією даних про тривоги й реакції оператора. Все це дати з наведенням конкретних полів в SCADA/HMI. У якості ілюстрації роботи АРМ можна навести кілька зображень вікон повідомлень про події та тривоги.

В описі розроблених структур баз даних може розглядатися структура реалізованої підсистеми архівації технологічних параметрів і супутньої інформації. Тут треба вказати типи застосованих СУБД, особливості їх вживання при рішенні поставленого завдання автоматизації, зокрема питання швидкодії, вказати режими архівації тегів (часові інтервали, по зміні значення і т. д.). Тут треба розкрити вирішення питань, пов’язаних із “застаріванням” даних і максимальним допустимим об’ємом бази.

Опис підсистеми перегляду трендів можна винести в окремий розділ, в якому розглянути реалізовану підсистема відображення графіків трендів на дисплеях. Варто описати тренди реального часу та історичні тренди, вказати призначення кожного з них, зроблені настройки в середовищі розроблення. У якості ілюстрації роботи АРМ навести 1–2 зображення дисплеїв трендів.

Також у настанові варто описати інші функції, реалізовані в системі, такі як керування доступом, формування звітів, статистичного оброблення, ОРС та WEB-сервісів, компоненти ActiveX, зазначивши необхідні параметри. Навести вихідні тексти всіх розроблених скриптів, з коментарями.

У кінці опису доцільно навести короткий перелік основних елементів проекту із зазначенням їх кількості (наприклад, “аналогових змінних – 45, …, дисплеїв – 5, …, трендових тегів – 20, …, подій – 33, …, форм звітів – 2, …”).

Настанова операторові (інструкція користувача) потрібна для підготовки та інструктування оператора, який є первинним користувачем системи. Настанова повинна містити повний опис інтерфейсу та функціональних можливостей SCADA/HMI разом з ПЛК, які знаходяться в області його професійних обов’язків. На сьогоднішній день автору цього посібника не відомі стандарти, які використовуються в Україні для вимог до опису цього документа. Діючий до недавнього моменту “РД 50-34.698-90” відмінено, проте його можна брати за основу в якості загальної структури. Згідно з РД, структура цього документа повинна мати такий вигляд:

 1. Вступ: область застосування; короткий опис можливостей; рівень підготовки користувача; перелік експлуатаційної документації, з якою необхідно ознайомитися користувачу.

 2. Призначення та умови застосування засобу (SCADA/HMI разом із ПЛК): види діяльності та функції, для автоматизації яких призначений засіб; умови, за яких засіб може використовуватися за призначенням (навколишнє середовище, необхідне технічне забезпечення, вимоги до підготовки спеціалістів і т. п).

 3. Підготовка до роботи: склад і зміст носія застосунку та даних; порядок завантаження даних і застосунків (процедура запуску SCADA/HMI); порядок перевірки працездатності.

 4. Опис операцій: опис усіх виконуваних функцій, окремих задач, комплексів задач, процедур (назва, умови виконання, підготовчі дії, основні дії в потрібній послідовності, заключні дії, необхідні ресурси); опис операцій процесу оброблення даних, необхідних для виконання функцій, окремих задач чи комплексу задач.

 5. Аварійні ситуації: дії у випадку невиконання умови технологічного процесу, в тому числі при довготривалих відмовах технічних засобів; дії після відновлення програм та/або даних при відмові носіїв даних або помилок у них; дії у випадку виявлення несанкціонованого втручання в систему сторонніх осіб; дії в інших аварійних ситуаціях.

 6. Рекомендації щодо засвоєння (може вміщувати приклад першого запуску або роботи в режимі імітації).

В описі операцій настанов мають бути описані послідовності дій, виконуваних оператором при запуску програми на виконання, реєстрації в системі, перемикання між викликами вікон, закінчення роботи тощо. Зокрема, тут мають бути описані:

Усі наведені вище пункти дуже змістовні і потребують детального опису, достатнього для отримання оператором усієї необхідної йому інформації. Тим не менше, не варто ускладнювати інструкцію непотрібними для оператора деталями. Цей документ повинен бути зрозумілим оператору, який пройшов первинне навчання. Також цей документ може вміщувати розділи для вторинних користувачів, які обслуговують цю систему.

<– Розділ 10. Життєвий цикл SCADA/HMI

–> 10.2. Керування життєвим циклом HMI відповідно до стандарту ISA-101