avpbook

Автоматизація виробничих процесів. Електронна версія підручника

Розділ 8. Основи проектування систем автоматизації <— Зміст –> 8.2. Призначення схем автоматизації та загальні принципи їх виконання

8.1. Загальні положення

Завданням проектування систем автоматизації технологічних процесів і виробництв є розроблення комплексу проектної документації необхідної для обґрунтування, оцінювання, комплектування, будови, монтажу, налагодження і експлуатації автоматизованої системи управління. Результатом проектування є проект, загальними вимогами до якого є: цільова спрямованість, чіткість побудови, логічна послідовність викладення матеріалу, глибина дослідження і повнота висвітлення питань, переконливість аргументації, стислість і точність формулювань, конкретність викладення результатів роботи, доведеність висновків і обґрунтованість рекомендацій, грамотне оформлення.

Проект розробляється в декілька стадій, необхідна кількість яких визначається для кожного конкретного випадку. Більшість проектних робіт проводяться в три стадії:

На кожній із стадій формується проектна документація, яка складається з текстових і графічних матеріалів, у яких відображені принципові технічні рішення, витрати та економічна ефективність від впровадження автоматизації. У технічному завданні формуються вихідні дані до проекту, зокрема це загальний опис об’єкта, вимоги до проектованої системи, порядок введення в експлуатацію та ін. Технічний проект вміщує загальну (структурну) інформацію про розроблювану систему, достатню для того, щоб замовити чи розробити необхідне для системи автоматизації обладнання та сформувати вимоги до суміжних робіт (наприклад, на спорудження операторських, забезпечення системи електропостачанням і т.д.). Робоча документація – це повний комплект документів, необхідний для проведення монтажних робіт, тобто реалізації системи управління.

Текстові матеріали складаються із загальної пояснювальної записки, яка може включати: вихідні дані для проектування; коротку характеристику об’єкта, для якого проектується автоматизація; обґрунтування прийнятих проектних рішень по вибору автоматичного регулювання, управління і сигналізації; обґрунтування використання несерійної апаратури, щитів і пультів; відповідності проекту діючим нормам і правилам будівельного проектування, в тому числі з вибухо- і пожежобезпечності; замовні специфікації на прилади, арматуру і кабельну продукцію; техніко-економічну частину, до якої входить обґрунтування основних техніко-економічних показників. Графічні матеріали можуть включати: схеми автоматизації технологічних процесів, для яких виконується проект автоматизації; загальні види і плани розміщення щитів і пультів; структурні схеми комплексу технічних засобів, принципові електричні схеми; схеми з’єднань та підключень. Комплектність необхідних документів визначається для кожного проекту окремо, залежно від складності об’єкта, нормативних вимог (галузевих та державних стандартів) та інших факторів.

Розділ 8. Основи проектування систем автоматизації <— Зміст –> 8.2. Призначення схем автоматизації та загальні принципи їх виконання